• head_banner_01

Süýüm lazer kesiji maşyn

Süýümli lazer kesýän maşyn näme?

Süýümli lazer kesiji maşyn, ýokary takyklyk, ýokary hilli, ýokary tizlik we ýokary netijelilik bilen CNC metal kesýän enjamdyr.Demir süýümli lazer kesiji, dürli galyňlykdaky metal listleri / plitalary we uglerod polat (CS), poslamaýan polat ýaly dürli turbalary kesmek üçin dürli lazer güýji (500W-den 20000W çenli) bilen enjamlaşdyrylan metal material kesmegiň ähli görnüşleri üçin ulanylýar. (SS), elektrik polat, galvanizli polat, alýumin, alýumin garyndysy, titan garyndysy, alýumin sink plastinka, bürünç, mis, demir we beýleki metal materiallar.

Süýümli lazer kesiji maşyna süýümli lazer kesiji, metal lazer kesiji maşyn, süýümli lazer kesiji enjam hem diýilýär.CO2 lazer kesýän maşyndan has çalt we has täsirli.Süýümli lazer kesiji maşynyň fotoelektrik öwrüliş tizligi 30% -den gowrak bolup biler, bu bolsa YAG lazer kesýän maşynyňkydan has ýokary.Süýümli lazer enjamy has köp tygşytlaýjy we energiýa tygşytlaýjydyr (bary-ýogy 8% -10%).Süýümli lazer kesiji maşynyň aç-açan artykmaçlyklary bar we bazardaky esasy metal emele getiriji enjam boldy.

Süýümli lazer kesýän maşyn nähili işleýär?

Süýümli lazer kesiji, ösen süýümli lazer tehnologiýasyny, san gözegçilik tehnologiýasyny we takyk mehaniki tehnologiýany birleşdirýän ýokary tehnologiýaly enjamdyr.Energyokary energiýa dykyzlygy lazer şöhlesini çykarmak üçin ösen süýümli lazer ulanýar we şöhläni iş böleginiň üstündäki şöhläni kesýän kelläniň üsti bilen kiçijik nokada (iň kiçi diametri 0,1 mm-den az bolup biler) gönükdirýär. ultra-inçe fokus nokady bilen yşyklandyrylýar.Soň bolsa meýdan derrew ereýär we buglanýar we deşik emele getirýär.Lazer nokady şöhlelenme ýagdaýy san dolandyryş mehaniki ulgamy bilen deşigi üznüksiz etmek we awtomatiki kesmegi amala aşyrmak üçin dar bölek döretmek üçin hereket edýär.

Süýüm lazer kesiji maşynyň aýratyn artykmaçlyklary:

1. Gowycuttingquality.

Kiçijik lazer nokady we ýokary energiýa dykyzlygy sebäpli bir lazer kesmek has gowy kesiş hilini alyp biler.Lazer kesmegiň kerfi, umuman, 0,1-0,2mm, ýylylyga täsir edýän zonanyň ini kiçi, kerfiň geometriýasy gowy we kerfiň kesiş bölegi adaty gönüburçlukdyr.Lazer kesmegiň kesiş ýüzi gabyksyz, üstki çişlik adatça 12.5umdan ýokary bolup biler.Lazer kesmek iň soňky gaýtadan işlemek usuly hökmünde ulanylyp bilner.Adatça, kesiş ýüzüni has gaýtadan işlemezden göni kebşirläp bolýar we bölekleri göni ulanyp bolýar.

 

2. Çalt kesiş tizligi.

Lazer kesmegiň tizligi birneme çalt.Mysal üçin, 2000w lazer ulanyp, 8 mm galyňlykdaky uglerod poladyň kesiş tizligi 1,6m / min, 2 mm galyňlykdaky poslamaýan poladyň kesiş tizligi 3,5m / min.Heatylylyga täsir edýän zonanyň azlygy we lazer kesilende iş böleginiň minimal deformasiýasy sebäpli gysmak we gysmak ýaly kömekçi wagty tygşytlap bilýän gysgyç we berkitme talap edilmeýär.

 

3. Uly önümleri gaýtadan işlemek üçin amatly.

Uly önümleriň galyndy önümçiliginiň bahasy gaty ýokary.Lazeri gaýtadan işlemek hiç hili galyplary talap etmeýän hem bolsa, lazer bilen gaýtadan işlemek, kärhanalaryň önümçilik bahasyny ep-esli azaldyp we önümleriň hilini ýokarlandyryp biljek urmak we gyrkmak wagtynda emele gelen materialyň çökmeginden doly gaça durýar.

 

4. Köpüni kesip bilermateriallaryň görnüşleri.

Kislorod-etany kesmek we plazmany kesmek ýaly kesiş usullary bilen deňeşdirilende, lazer kesmek, metal, metal däl, metal we metal däl birleşme materiallary ýaly köp görnüşli materiallary kesip biler.Dürli materiallar üçin öz termofiziki aýratynlyklary we lazerler üçin dürli siňdiriş derejeleri sebäpli dürli lazer kesiş uýgunlaşmalaryny görkezýärler.

 

5. Elektromagnit päsgelçiligine duçar bolmaz.

Elektron şöhlelerini gaýtadan işlemekden tapawutlylykda, lazer bilen işlemek elektromagnit meýdan päsgelçiligine duýgur däl we wakuum gurşawyny talap etmeýär.

 

6. Arassa, howpsuz we hapalanmaz.

Lazer kesmek prosesinde ses pes, yrgyldy az we hapalanma ýok, bu operatoryň iş gurşawyny ep-esli gowulandyrýar.

3015 metal lazer kesiji

Ykdysady metal süýümli lazer kesiji maşyn

Bu tygşytly 3015 süýümli lazer metal kesiji maşyn FL-S3015, Fortune Laser tarapyndan elýeterli bahadan her dürli metal list üçin dizaýn edildi.3015 lazer kesiji, “Maxphotonics 1000W Lazer” çeşmesi, “Cypcut 1000” CNC kesiş ulgamy, OSPRI lazer kesiji kellesi, kaaskawa servo hereketlendirijisi, “Schneider” elektron komponentleri, Japanaponiýa SMC Pnewmatik komponentleri we beýleki köp sanly marka bölekleri bilen hil kesiş effektini üpjün edýär.Maşynyň işleýän meýdany 3000mm * 1500mm.Islegleriňize we taslamalaryňyza esaslanyp, enjamy öndürip bileris, şu gün bize ýüz tutup bilersiňiz!

3d robot kesiş ulgamy

Robot goly bilen 3D robot lazer kesiji maşyn

“Fortune Laser 3D” robot lazer kesiji maşyn açyk gurluş bilen bezelendir.Portal çarçuwasynyň ýokarky merkezinde, iş stolunyň içindäki tötänleýin nokatlarda kesmek amallaryny gutarmak üçin robot gol bar.Kesiş takyklygy 0.03mm ýetýär, bu kesiji awtoulaglar, aşhana enjamlary, fitnes enjamlary we beýleki köp sanly önümler üçin metal listleri kesmek üçin ideal bolýar.

Açyk görnüşli CNC metal list süýümli lazer kesiji (1)

Açyk görnüşli CNC metal list süýümli lazer kesiji

“Fortune Laser” açyk görnüşli CNC süýümli lazer kesiji, gaty uly iş stoly bolan maşyn.Iş meýdany 6000mm * 2000mm ýetip biler.Metalhli görnüşli metal listleri kesmek üçin ýörite ulanylýar.Ulanyjylar üçin işlemek we goldamak aňsat.Mundan başga-da, berk ýygnamak prosesi ýokary kesiş takyklygy bilen enjamyň durnukly işlemegini üpjün edýär.Fortune optiki süýümli lazer kesiji maşyn, ulanyjylara ykdysady görnüşleri gaýtadan işlemek üçin gowy saýlaw bolup, import edilýän ýokary derejeli esbaplar bilen güýçli kesiş ukybyny we netijeliligini üpjün edýär.

Çalyşma stoly bilen lazer kesiji maşyn (1)

Çalyşma stoly bilen lazer kesiji maşyn

“Fortune Laser Metal Laser Cutting Machine” alyş-çalyş stoly bilen awtomatiki usulda çalt çalşyp boljak iki sany kesiş palet bilen enjamlaşdyrylandyr.Biri kesmek üçin ulanylanda, beýlekisini metal listler bilen ýükläp ýa-da düşürip bolýar.Bu ýüklemek we düşürmek wagtyny ep-esli tygşytlaýar, iş netijeliligini ýokarlandyrýar we çykdajylary tygşytlaýar.Metal lazer kesiji ýokary kesiş netijeliligini we takyklygyny, arassa, ýylmanak kesmegi, pes material ýitgisini, burun, ýylylyga täsir edýän zona we termiki deformasiýa ýok diýen ýaly üpjün edýär.Lazer maşynlary uly göwrümli üznüksiz gaýtadan işlemek üçin örän amatly we metal öndürijiler üçin ileri tutulýan enjamdyr.

Uly formatly senagat lazer kesiji maşyn (1)

Uly formatdaky senagat metal optiki süýümli lazer kesiji maşyn

Fortune lazer ýokary güýçli uly formatdaky senagat metal optiki süýümli lazer kesiji maşyn, ýokary öndürijilikli senagat lazer kesmek guraly bolup, ýokary tizlikli we list metallary we uly ölçegli polatlary takyk kesmek üçin lazer tehnologiýasynda soňky gazananlary kabul edýär.Maşynlar uly formatdaky metaldan ýasalan bölekler üçin amatlydyr.Uglerod polat, poslamaýan polat, ýumşak polat, alýumin, mis, bürünç we ergin we ş.m. ýaly köp sanly metal materiallar bilen gowy işleýär.Süýümli lazer kesiji maşyn sowadyjy, ýaglaýjy we tozany öz içine alýar ...

Powerokary güýçli süýümli lazer kesiji 6KW 8KW 10KW 12KW 20KW (1)

Powerokary güýçli süýümli lazer kesiji 6KW ~ 20KW

“Fortune Laser” ýokary güýçli süýümli lazer kesiji maşyn 6KW-20KW, dünýäde öňdebaryjy süýümli lazer çeşmesi bilen enjamlaşdyrylandyr, ol obýektlere ünsi jemleýän we derrew eremegine we bugarmagyna sebäp bolýan güýçli lazer öndürýär.Awtomatiki kesiş san gözegçilik ulgamy tarapyndan dolandyrylýar.Bu ýokary tehnologiýaly enjam ösen süýümli lazer tehnologiýasyny, san gözegçiligini we takyk tehnika tehnologiýasyny birleşdirýär.

A-2 Doly örtük süýümli lazer kesiji maşyn (4)

Doly ýapylan metal CNC lazer kesiji maşyn

“Fortune Laser” doly ýapyk süýümli lazer kesiji maşyn, ulanyjylary güýçli kesmek ukyby we netijeliligi bilen üpjün etmek üçin doly ýapylan lazer gorag örtügini, zynjyr alyş-çalyş platformasyny we hünärmen CNC kesiş ulgamyny kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, iň ýokary import edilýän bölekler we berk ýygnamak prosesi enjamyň howpsuz, täsirli we ýokary takyk durnukly işlemegini üpjün edýär.

sdfgsdfiupguoisdfguoidsf ////

Iki gezek ulanylýan list we turba lazer kesiji maşyn

“Fortune Laser” doly ýapyk süýümli lazer kesiji maşyn, ulanyjylary güýçli kesmek ukyby we netijeliligi bilen üpjün etmek üçin doly ýapylan lazer gorag örtügini, zynjyr alyş-çalyş platformasyny we hünärmen CNC kesiş ulgamyny kabul edýär.Şol bir wagtyň özünde, iň ýokary import edilýän bölekler we berk ýygnamak prosesi enjamyň howpsuz, täsirli we ýokary takyk durnukly işlemegini üpjün edýär.

Professional süýümli lazer metal turba kesiji (1)

Awtomatiki iýmitlendiriji lazer turbasyny kesýän maşyn

“Fortune Laser” awtomatiki iýmitlendiriji lazer turbasyny kesýän maşyn, kompýuter dolandyryşyny, takyk mehaniki geçirişi we termiki kesmegi birleşdirýän ýokary takyklyk, ýokary netijelilik we ýokary ygtybarly kesiş enjamy.Gowy dizaýn adam-maşyn interfeýsi amaly has amatly we ýönekeý edýär we dürli boş ýerleri çalt we takyk kesip bilýär.Gurmagy aňsatlaşdyrýan we hereket etmegi aňsatlaşdyrýan bir bölek modully dizaýny kabul edýär.

Takyk süýümli lazer kesiji maşyn (2)

Takyk süýümli lazer kesiji maşyn

FL-P seriýaly takyk lazer kesiji maşyn, FORTUNE LASER tarapyndan dizaýn edildi we ýasaldy.Inçe metaldan ýasalan öňdebaryjy lazer tehnologiýasy bilen kabul edildi.Enjam mermer we Cypcut lazer kesiş ulgamy bilen birleşdirildi.Toplumlaýyn dizaýn, goşa çyzykly çyzykly hereketlendiriji (ýa-da top nurbaty) hereketlendiriji ulgam, dostlukly interfeýs we uzak möhletli durnukly işlemek bilen

Işiňiz üçin amatly süýümli lazer kesiji maşyny nädip saýlamaly?

1. Işlemeli materiallar we işiň gerimi

Ulanyjylar ilki bilen öz iş gerimini, kesmeli materiallaryň galyňlygyny, haýsy materiallary kesmeli we beýleki faktorlary göz öňünde tutmalydyrlar, soňra satyn alynjak enjamyň güýjüni we iş stolunyň ululygyny kesgitlemelidirler.Bazardaky lazer kesiji maşynyň güýji häzirki wagtda 500W-den 20000W çenli.Ortaça iş ölçegleri bolan öndürijiler olary müşderiniň isleglerine görä düzüp bilerler.

2. Programma üpjünçiligi

Süýümli lazer kesiji maşyn, esasan, ýeňil ýol ulgamy, düşek ulgamy, sero sürüjisi ulgamy, programma üpjünçiligini dolandyrmak ulgamy we suw sowadyş ulgamy we ş.m. ýaly köp kiçi ulgamlardan durýar. Tutuş ulgam hökmünde süýümli lazer kesiji maşyn dürli kiçi ulgamlary talap edýär. ýokary utgaşdyrylan we bitewi bolmalydyr.Şonuň üçin toplumlaýyn öndürijiniň her bir komponent saýlamasy birnäçe gezek synagdan we gurnama synaglaryndan geçmeli we birnäçe saýlama göz öňünde tutulýar.

3.Hünär öndürijisi

Lazer kesýän maşynlaryň senagat taýdan ulanylmagynyň güýçli ösmegi sebäpli dürli CNC zarba urýan we plazma öndürijileri lazer kesýän maşynlar pudagyna girdi we uly we kiçi lazer kesiji maşyn öndürijileriniň derejesi deň däl.Şonuň üçin lazer kesýän maşyny saýlanyňyzda, lazer senagat programmalarynda ökde hünärmenleri gözlemeli.

4. Baha faktorlary

Lazer kesýän maşynlary hakyky satyn alyjy hökmünde köplenç düşünişmezlige düşýäris.Elmydama her kompaniýanyň gatnaşygyny we bahasyny ölçýäris we elmydama iň ýokary konfigurasiýa, iň arzan baha we marka kompaniýasy saýlamak isleýäris.

Emma aslynda lazer kesýän maşyny saýlanyňyzda baha faktory ýeke-täk zat däl.Baha faktoryna esaslanyp, 20,000RMB arzan bahadan lazer enjamyny satyn alýarsyňyz, ýöne satyn alanyňyzdan soň adaty ulanyp bilmersiňiz we bölekleri ýygy-ýygydan çalşyp bilersiňiz.Diňe çalyşýan bölekler adaty önümçilige täsir eden ýitgini aýtman, on müňden gowrak.Wagtyň geçmegi bilen, bir bölegiň ýitmegi 5 ýyldan soň 100,000-e ýetdi, uzak wagtlap ulanyp boljakdygyny-da goýman.

Ilki hil we hyzmat, soň bahalar.

5. Satuwdan soň hyzmat

Mechanhli mehaniki hyzmat pudaklarynda, hakyky ulanylandan soň, ulanyjynyň iň köp alada edýän we zerur zady, satuwdan soňky hyzmatyň öz wagtynda we dowamlylygydyr.Önümçiligi üpjün etmek üçin enjamyň kadaly işlemegini üpjün etmeli.Hünärmenler toparyna professional işler etsin.

Satuwdan soňky hyzmatlaryň enjamlaryň we enjamlaryň ýokary derejeli ygrarlylygy, diňe bir müşderilere saýlamaga ynam döretmek bilen çäklenmän, eýsem olaryň ýokary standartlarynyň ýüze çykmagydyr: bazaryň ýerleşişinden mehaniki dizaýna, satyn alyşlardan, gurnama, hil barlagy we hatda satuwdan soň.Diňe berk ulgamy talap edip, bazaryň synagyna çydap bileris.

6. Goşulan baha

Maşyn satyn almak artykmaçlyklary satyn almak, wagt satyn almak we pul gazanýan maşynlary satyn almak;

Maşyn satyn almak hem önümçiligiň we dolandyryşyň usuly, has giň dostlar we hatda lazer döwri;

Lazer kesýän maşyny saýlamak, pul gazanmagyň iň göni we meşhur usulydyr.Giňişleýin görnüşde, bu lazer kesiji maşynyň goşmaça gymmaty tygşytlanan maddy çykdajylary, zähmet çykdajylaryny, wagt çykdajylaryny, önümiň bahasyny ýokarlandyrýan sargytlary öz içine alýar.Önümçilik we dolandyryş usullaryny üýtgetmek, has ýokary derejeli işewür hyzmatdaşlar we has möhümi, döwrüň başynda durmaga mümkinçilik berýär.Lazer kesmegi saýlaň, şonda tutuş pudaga ýolbaşçylyk edersiňiz.

METAL LASER KESELI BARADA SORAGLAR

Süýümli lazer metal kesiji maşyn üçin haýsy programmalar bar?

Süýümli lazer kesmek, CO2 kesmek we CNC plazma kesmek arasynda nähili tapawutlar bar?

Lazer kesmek we lazer kebşirleýiş gurallaryndan haýsy kärhanalara garaşyp bilerin?

Metal lazer kesmegiň hiline täsir edýän esasy faktorlar.

Ilki bilen hil, ýöne baha kesmek meselesi: Lazer kesýän maşynyň bahasy näçe?

Turbany lazer kesýän maşynlar barada bilmeli zatlaryňyz?

Bu gün gowy baha soraň!

BU GÜN NOWDIP kömek edip bileris?

Aşakdaky formany hoşniýetlilik bilen dolduryň we mümkin boldugyça gysga wagtda size gaýdyp geleris.

side_ico01.png