• head_banner_01

Fortune lazer Mini 1000W / 1500W / 2000W / 3000W süýümli elde lazer kebşirleýji maşyn

Fortune lazer Mini 1000W / 1500W / 2000W / 3000W süýümli elde lazer kebşirleýji maşyn

Mini maşynyň ululygy

Iň ýokary konfigurasiýa lazer çeşmesi

Içindäki suw sowadyjy

Pleönekeý amal

Özbaşdak düzülýän reňk / daşky görnüş


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Lazer kebşirlemegiň esasy ýörelgeleri

zxcxzca8

Lazer bilen kebşirlemek, materialyň kiçi ýerini gyzdyrmak üçin ýokary netijelilikli energiýa lazeriniň bir impulsyny ulanmakdyr.Lazer radiasiýa çeşmesiniň güýji ýylylyk geçirijisine görä materialyň içine ýaýraýar we ýörite eredilen howuz öndürmek üçin material ereýär.Kebşirleýiş usulynyň täze görnüşi, esasan galyň diwarly çig mallary we ýokary takyk bölekleri kebşirlemek üçin ulanylýar we kebşirlemek, düwme kebşirlemek, tikiş kebşirlemek, möhürlemek kebşirlemek we ş.m. ownuk deformasiýa, has çalt kebşirleýiş tizligi, tekiz kebşirlemek, owadan görnüş, kebşirleýişden soň zyýansyzlandyrmagyň ýa-da ýönekeý çözgüdiň zerurlygy ýok, kebşirlemegiň ýokary hili, howa rozetkasy ýok, hereketli, kiçijik fokus nokady, ýokary takyklyk derejesi, awtomatlaşdyryş tehnologiýasyny tamamlamak aňsat.

1000W 1500w 2000w 3000W Mini lazer kebşirleýiş maşynyň aýratynlyklary:

● Ownuk ululygy: Bu kebşirleýiş maşynynyň göwrümi we agramy adaty enjamlardan iki esse kiçidir, ululygy: 100 * 68 * 45 sm, agramy bary-ýogy 165kg, götermek amatly we transport çykdajylaryny tygşytlap biler;

Hand El bilen kebşirleme kellesi ýeňil we çeýe bolup, dürli burçlara we köp pozisiýaly kebşirläp bilýär;

● Kesgitli optiki ýol, çeýe we amatly, uzak aralyga lazer kebşirlemek;

● Infragyzyl ýerleşiş, kebşirleýiş ýagdaýy has takyk we kebşirleýiş tikişi has owadan;

● Çalt kebşirleme tizligi, ýönekeý işlemek, wagty we çykdajylary azaltmak;

● Çuňňur lazer bilen kebşirleme çuňlugy, kebşirlemek ukyby güýçli we her dürli çylşyrymly kebşirlemek üçin amatly.

zxcxzca1
zxcxzca6

Fortune lazer mini lazer kebşirleýiş maşynynyň tehniki parametrleri

Model

FL-HW1000M

FL-HW1500M

FL-HW2000M

FL-HW3000M

Lazer güýji

1000W

1500W

2000W

3000W

Sowuklama ýoly

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

LazerW.uzynlyk

1080nm

1080nm

1080nm

1080nm

W

Cyzygiderli / modulirlemek

Süýümiň uzynlygy

Standart 10m, iň uzynlaşdyrylan uzynlygy 15m

Ölçegi

100 * 68 * 45 sm

Wsekiz

165kg

Görnüş

Göçme

Kebşirleýjiniň tizligi

0-120mm / s

Temperatura

15-35 ℃

Işleýän naprýa .eniýe

AV 220V

Fokal nokadyň diametri

0,5 mm

Kebşirleýiş galyňlygy

0,5-5mm

zxcxzca3
zxcxzca2

Enjamymyz haýsy böleklerden durýar?

● Lazer çeşmesi: Halkara meşhur lazer çeşmesi (Max / Raycus / BWT / IPG), aksesuar markasynyň belgisini goldaýar, durnukly lazer güýji, uzak ömri, gowy kebşirleýiş täsiri we owadan kebşirleýiş tikişi;

● Suw sowadyşy: Hemişelik temperaturany üpjün etmek üçin yzygiderli temperatura sowuk suw enjamy, kondensasiýa we yzyna gaýtarylan sowadyş;

● Lazerli kebşirleýiş kellesi: Şeýle hem, metal materiallary takyk kebşirlemäge ökde lazer kellesiniň (Sup / Qilin / Ospri / Exclusive Custom sensor ekran lazer kellesi) marka belligini goldaň)

● Iş paneli: pleönekeý iş, dürli süýüm görnüşleri we ini düzülip bilner.

El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş maşynlary haýsy pudaklarda esasan ulanylýar?

zxcxzca7

1. Aşhana we hammam şkaflary

Häzirki wagtda adamlar köplenç poslamaýan polatdan aşhana gap-gaçlaryny goşmak bilen dürli aşhana şkaflaryny ulanmaly bolýarlar.Poslamaýan polatdan aşhana gap-gaçlary, adatça önümçilik prosesinde dürli plitalary bölmek arkaly ýasalýar we önümçilikde tabaklary tebigy ýagdaýda kesmeli bolýar we kesmegiň köp bölegi el bilen lazer kebşirleýiş enjamy bilen amala aşyrylýar.

2. Basgançaklar we liftler

Liftleri we basgançaklary ýasamak işinde, esasanam käbir gyralary we burçlary, her gyranyň we burçuň ýerinde kebşirläp boljakdygyny we basgançaklaryň estetikasyny üpjün etmek üçin aňsat işleýän el bilen işleýän lazer kebşirleýiş enjamy bilen kebşirlemeli we liftler, şonuň üçin baha bermek ýokarydyr Basgançakly liftlerde el bilen lazer kebşirleýiş maşynlarynyň ulanylmagy hem adaty bir zat.

3. Gapy we penjire garawullary

Döwrebap jaýy abadanlaşdyrmak işinde, poslamaýan polatdan ýasalan gapylary, penjireleri we garawullary goşmak bilen, poslamaýan polatdan ýasalan materiallar barha ulanylýar, gurluşyk wagtynda poslamaýan polat gapylar, penjireler we garawullar kebşirleýiş enjamlary bilen kebşirlenmeli.Gowy kabul edilen lazer kebşirleýiş enjamy, kebşirlenenden soň gapylaryň, penjireleriň we garawullaryň görkeziş täsirine täsir etmezlikde şeýle rol oýnaýar.

Lazer kebşirleýji sim iýmitlendirip bilermi?Kebşirleýiş siminiň aýratyn görnüşi?

Sim, adaty awtomatiki sim iýmitlendiriji, 1000W 0.8-1.0 sim, 1500W 0.8-1,6 sim, 2000-3000W 2.0 sim üçin amatly;

Kebşirleýiş siminiň aýratyn görnüşi:

Dürli kebşirleýiş plitalaryna görä, dürli kebşirleýiş simlerini ulanmalydyrys (gaz bilen goralan gaty ýadro kebşirleýji sim)

Poslamaýan polat = poslamaýan polat sim: ER304

Uglerod polat / galvanizli list = demir sim

Alýumin = alýumin sim (Alýuminiý kebşirleýiş simleri üçin 5 seriýadan ýokary garyndy alýumin ulanmagy maslahat berýäris, gaty berkligi we ýapyşmagy aňsat däl)

Lazer bilen kebşirlemek gazy goramagy talap edýärmi?Kebşirleýiş prosesinde gazy goramagyň aýratyn görnüşi?

Azot gazynyň ýa-da argon gazynyň iki umumy görnüşi bar.Poslamaýan polatdan kebşirlemek üçin azot gazyny ulanmagy maslahat berýäris we kebşirlemegiň täsiri has gowudyr.Garyşyk / azot dioksid gazyny ulanmaň

● Howa basyşynyň talaplary: akym ölçeýjisi 15-den, basyş ölçegi 3-den az bolmaly däldir;

Wideo

El bilen tutulan lazer kebşirlemek üçin haýsy materiallar ulanylyp bilner?

Süýümli lazer bilen elde işleýän kebşirleýiş enjamy, saýlanan güýç sebäpli 0,4-8.0mm galyň poslamaýan polatdan, galvanizli listden, demir listden, gyzyl misden, alýuminden we beýleki metal materiallardan kebşirläp biler.Kuwwata / prosese baglydyr.Kuwwat näçe ýokary bolsa, kebşirlemek ukyby şonça-da güýçli bolar.

zxcxzca4
zxcxzca5
side_ico01.png