• head_banner_01

Awtomatiki iýmitlendiriji lazer turbasyny kesýän maşyn

Awtomatiki iýmitlendiriji lazer turbasyny kesýän maşyn

“Fortune Laser” awtomatiki iýmitlendiriji lazer turbasyny kesýän maşyn, kompýuter dolandyryşyny, takyk mehaniki geçirişi we termiki kesmegi birleşdirýän ýokary takyklyk, ýokary netijelilik we ýokary ygtybarly kesiş enjamy.Gowy dizaýn man-maşyn interfeýsi amaly has amatly we ýönekeý edýär we dürli boş ýerleri çalt we takyk kesip bilýär.Gurmagy aňsatlaşdyrýan we hereket etmegi aňsatlaşdyrýan bir bölek modully dizaýny kabul edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Professional goşa pnewmatik çuklar

Efficiencyokary netijelilik: gysmak üçin düwmä basyň, awtomatiki merkezleşdirme, elektrik togundan 3 esse çalt; precokary takyklyk: uly we hemişelik gysyş güýji, turbany gowşatmazlyk, kesmegiň takyklygy kepillendirilýär;

Stabilityokary durnuklylyk: ýöriteleşdirilen turba goldawy turba sarkmasyndan we deformasiýasyndan, takyk we çydamly bolup biler;

Turba kesmek üçin ýöriteleşdirilen lazer kellesi

Smart smartöriteleşdirilen akylly kesiş kellesi dürli görnüşli turba kesmegi aňsatlaşdyrýar;

Düwürtikli dizaýn kömegi bilen, ýiti turbalary keseniňizde çaknyşygyň öňüni almak aňsat;

● Täze kollimasiýa we gorag linzalary, esasy komponentler üçin has gowy gorag.

Human Adamyň gatyşmagyny azaltmak we deşmek we kesmek netijeliligini ýokarlandyrmak üçin awtomatik fokus.

65 IP65 synpy tozan geçirmeýän, patentlenen örtükli aýna örtük plastinka.Tozanyň öňüni almak.

Zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin awtomatiki iýmitlendiriş ulgamy

Iýmitlendiriji enjamda ähli turbalar ýerleşdirilenden soň, süýümli lazer kesiji maşyn bilen akylly materialyň bölünişini, iýmitlenmegini we bökdençsiz dokalmagyna göz ýetiriň we her gezek geçiriji goluňyza diňe bir turbanyň iberilmegini üpjün ediň.

Maşyn nyşanlary

SMartAawtomatiki usuldaLýüklemek weUýüklemekSystem: FL-AT seriýaly turba süýümli lazer kesiji maşynlar köp wagt we zähmet çykdajylaryny tygşytlamak üçin awtomatiki ýüklemek we düşürmek ulgamy bilen gelýär;

Turbalaryň ähli görnüşlerini aňsatlyk bilen kesmek üçin super gaýtadan işlemek ukyby: Tegelek turba φ20-φ220, inedördül turbanyň uzynlygy 20 * 20mm-150mm * 150mm.I-şöhle, kanal polat, burç polat, elliptik turba, bel turbasy, köp deformaly turba we ş.m. ýaly dürli turba materiallarynyň kesilmegine goldaw beriň.

DolyAutomatikiSelf merkeziPneýmatikiChuck: Doly awtomatiki pnewmatik çiş, takyk dişli hereketlendiriji;Güýçli awtomatiki merkezleşdiriş funksiýasy, elektrik togunyň tizliginden 3 esse, amatly we täsirli;Pnewmatik super gysyş güýji, agyr turbany gysmak has berk, kesiş takyklygy gowy;

Kesmek üçin ýöriteleşdirilen kelletubecutting: Smartöriteleşdirilen akylly kesiş kellesi dürli görnüşli turba kesmegi aňsatlaşdyrýar;Kesgitli dizaýn, ýiti turbalary keseniňizde çaknyşygyň öňüni almagy aňsatlaşdyrýar;Täze kollimasiýa we gorag linzalary, esasy komponentler üçin has gowy gorag.

HünärmenTubeCuttingSystem: Hakyky gyşarmanyň öwezini dolmak.Perforasiýanyň ýokary takyklygy.Aýry-aýrylykda burç ýasamagy goldaň.Sowuklama nokady, ýiti burç halkasyny kesmek, burç goýbermek we ş.m. ýaly ösen tehnologiýalary goldaň;

TopokarkyBhatarFiberLBolmak: Durnukly we ygtybarly güýçli ýokary marka lazerini, öndürijiligi kepillendirilen ulanyň.

Maşyn parametrleri

Model

FL-AT4020

FL-AT6020

Turbanyň iň ýokary kesiş galyňlygy

≤14mm

≤14mm

Netijeli tegelek turba kesiş aralygy

Diametri 15mm-220mm

 

Turbanyň täsirli uzynlygy

4000mm

6000mm

Çakyň iň köp umumy ýüki

600kg (200 kg-dan az tizlik bilen hereket edip biler, 200 kg-dan gowrak tizlik bilen işlemeli, 600 kg-dan doly tizligiň 30% -50% -ine çenli azalmaly)

Workbench eksenel ýerleşiş takyklygy

≤0.05mm / 1000mm

≤0.05mm / 1000mm

Workbench ýerleşdiriş takyklygyny gaýtalaýar

≤0.03mm

≤0.03mm

Maşynyň ölçegi (L * W * H)

15M * 2M * 2,5M

15M * 2M * 2,5M

X / Y / Z ok urmagy

X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm

X 400mm, Y 9200mm, Z 300mm

Maşyn agramy

 

kg

Lazer çeşmesiniň güýji (islege görä)

1kW / 1.5kW / 2kW / 3kW / 4kW / 6kW

Goýmalar

Tegelek turbalary, inedördül turbalary, ýumurtga turbalaryny kesmek we dürli ýörite önümleri gaýtadan işlemek üçin ulanyjylary kanagatlandyryň.Tegelek turba / turba eňňidini kesmek, tegelek turba kesmek, turba / turba deşigini kesmek, turba / turba harplaryny kesmek, turba / turba nagşyny kesmek, turba / turba kesmek, çyrany kesmek, inedördül turba / turba kesmek we ş.m.

Nusgalaryň görkezilmegi

tube cutting samples
  • Bu gün gowy bahany soraň!

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Hakyky önümler

    side_ico01.png