• head_banner_01

Gizlinlik syýasaty

BIZ KIM

“Fortune Laser” -iň web sahypasy: www.fortunelaser.com.

 

ŞAHSY MAGLUMATLAR N WHME EDIP BOL .AR we N WHME ÜÇIN KOLLE. .RIS

Teswirler

Sahypa girýänler teswirde teswirler görnüşinde görkezilen maglumatlary, şeýle hem spamyň tapylmagyna kömek etmek üçin gelýänleriň IP adresini we brauzer ulanyjy agentiniň setirini ýygnaýarys.

Mediýa

Suratlary web sahypasyna ýüklän bolsaňyz, ýerleşdirilen maglumat maglumatlary (EXIF GPS) goşulan suratlary ýüklemekden saklanmalysyňyz.Web sahypasyna girýänler web sahypasyndaky suratlardan islendik ýerleşiş maglumatyny göçürip alyp we alyp bilerler.

 

Aragatnaşyk formalary

Gutapjyklar

Gözleg maglumatlaryňyzdaky zatlary ýatda saklamaga we gaýtadan işlemäge, geljekki saparlar üçin islegleriňize düşünmäge we ýatda saklamaga we geljekde size has gowy sahypa tejribelerini we gurallaryny hödürläp biler ýaly gutapjyklary ulanýarys.Sahypamyza girýänlere has gowy düşünmekde bize kömek etmek üçin üçünji tarap hyzmat üpjün edijileri bilen şertnama baglaşyp bileris.Bu hyzmatlary üpjün edijilere, işimizi gönüden-göni alyp barmaga we gowulaşdyrmaga kömek etmekden başga, biziň adymyzdan toplanan maglumatlary ulanmaga rugsat berilmeýär.

Sahypamyzda teswir ýazsaňyz, adyňyzy, e-poçta salgyňyzy we web sahypaňyzy gutapjyklarda saklamak üçin saýlap bilersiňiz.Bular başga bir teswir ýazanyňyzda jikme-jiklikleriňizi täzeden doldurmagyňyz üçin amatly bolar ýaly.Bu gutapjyklar bir ýyl dowam eder.

Hasabyňyz bar bolsa we bu sahypa girseňiz, brauzeriňiziň gutapjyklary kabul edýändigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek üçin wagtlaýyn gutapjyk dörederis.Bu gutapjykda şahsy maglumatlar ýok we brauzeriňizi ýapanyňyzda taşlanýar.

Gireniňizde, giriş maglumatlaryňyzy we ekranyň görkeziş saýlawlaryny ýatda saklamak üçin birnäçe gutapjyklary gurarys.Giriş gutapjyklary iki gün, ekran opsiýalary gutapjyklary bir ýyl dowam edýär.“Meni ýatda sakla” saýlasaňyz, giriş iki hepde dowam eder.Hasabyňyzdan çyksaňyz, giriş gutapjyklary aýrylar.

Makalany redaktirleseňiz ýa-da çap etseňiz, goşmaça gutapjyk brauzeriňizde saklanar.

Bu gutapjyk şahsy maglumatlary öz içine almaýar we diňe redaktirlän makalanyň poçta belgisini görkezýär.1 günden soň gutarýar.

Google Analytics gutapjyklary ulanýar, gutapjyklar syýasatyny okaň:https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB

Isleseňiz, her gezek gutapjyk iberilende kompýuteriňize duýduryş bermegini ýa-da brauzer sazlamalary arkaly ähli gutapjyklary öçürip bilersiňiz.Web sahypalarynyň köpüsi ýaly, gutapjyklaryňyzy öçürseňiz, käbir hyzmatlarymyz kadaly işlemän biler.

 

Beýleki web sahypalaryndan ýerleşdirilen mazmun

Bu sahypadaky makalalar içerki mazmuny (mysal üçin wideo, suratlar, makalalar we ş.m.) öz içine alyp biler.Beýleki web sahypalaryndan ýerleşdirilen mazmun, beýleki web sahypasyna giren ýaly özüni alyp barýar.Bu web sahypalary, siz hakda maglumatlary ýygnap, gutapjyklary ulanyp, goşmaça üçünji tarap yzarlamalaryny ýerleşdirip we içerki mazmun bilen gatnaşygyňyzy gözegçilikde saklap biler, hasabyňyz bar bolsa we şol web sahypasyna giren bolsaňyz.

 

Analitika

"Google Analytics" -i ulanýarys, gutapjyklary arkaly şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ýygnamaýar we başga maglumatlar bilen birleşdirmeýär, gabat gelmeýär ýa-da salgylanma maglumatlary birleşdirmeýär.

Goşmaça maglumat üçin Google Analytics gizlinlik ýörelgesine göz aýlaň.

Google gizlinlik syýasaty:https://policies.google.com/privacy?hl=en;

Google Cookies syýasaty:https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB;

 

KIM KIM KIM BILEN BILEN BILEN

Düzgüne görä, şahsy maglumatlary hiç kim bilen paýlaşmaýarys.

 

Maglumatlaryňyzy näçe wagtlap saklarys

Teswir ýazsaňyz, teswir we meta-maglumaty wagtlaýyn saklanýar.Bu, islendik yzygiderli teswirleri ortaça nobatda saklamagyň ýerine awtomatiki tanap we tassyklap bileris.

Sahypamyzda hasaba alnan ulanyjylar üçin (bar bolsa), şahsy maglumatlaryny ulanyjy profilinde saklaýarys.Usershli ulanyjylar şahsy maglumatlaryny islendik wagt görüp, redaktirläp ýa-da pozup bilerler (ulanyjy adyny üýtgedip bilmeýärler).Web sahypasynyň dolandyryjylary hem şol maglumatlary görüp we redaktirläp bilerler.

 

MAGLUMATLARYVYZ ÜÇIN HUKUKLAR

Bu sahypada hasabyňyz bar bolsa ýa-da teswir ýazan bolsaňyz, özüňiz hakda saklaýan şahsy maglumatlaryňyzyň eksport edilen faýlyny, şol sanda bize beren maglumatlaryňyzy alyp bilersiňiz.Şeýle hem, siz hakda saklaýan şahsy maglumatlarymyzy pozmagy haýyş edip bilersiňiz.Bu administratiw, hukuk ýa-da howpsuzlyk maksatlary üçin saklamaly bolýan maglumatlarymyzy öz içine almaýar.

 

Maglumatlaryňyzy nirä iberýäris

Girýänleriň teswirleri spamy awtomatiki kesgitlemek hyzmaty arkaly barlanyp bilner.

 

BU DU NOTDURYŞ ÜÇIN TERJIME EDIP BOLMASYMY?

Bu gizlinlik habarnamasyny wagtal-wagtal täzeläp bileris.Täzelenen wersiýa täzelenen “Täzelenen” senesi bilen görkeziler we täzelenen wersiýa elýeterli bolansoň güýje girer.Bu gizlinlik habarnamasyna düýpli üýtgeşmeler girizen bolsak, şeýle üýtgeşmeler barada habarnamany ýerleşdirmek ýa-da göni habar ibermek arkaly size habar berip bileris.

 

BU BELLIK BARADA NOWDIP ARAGATNAŞYP BILERSI .IZ

For privacy-specific concerns, please contact with support@fortunelaser.com

side_ico01.png