• head_banner_01

Gizlinlik syýasaty

BIZ KIM

“Fortune Laser” -iň web sahypasy: www.fortunelaser.com.

 

ŞAHSY MAGLUMATLARYMYZ N WHME EDIP BILIP BILIP BILIP BILERSISISIZ?

Teswirler

Sahypa girýänler teswirler görnüşinde teswirler görnüşinde görkezilen maglumatlary, şeýle hem spamyň tapylmagyna kömek etmek üçin gelýänleriň IP adresini we brauzer ulanyjysynyň setirini ýygnaýarys.

Mediýa

Suratlary web sahypasyna ýüklän bolsaňyz, ýerleşdirilen maglumat maglumatlary (EXIF GPS) goşulan suratlary ýüklemekden saklanmalysyňyz.Web sahypasyna girýänler web sahypasyndaky suratlardan islendik ýerleşiş maglumatyny göçürip alyp we çykaryp bilerler.

 

Aragatnaşyk formalary

Kukiler

Gözleg maglumatlaryňyzdaky zatlary ýatda saklamaga we gaýtadan işlemäge, geljekde görmek üçin ileri tutýan zatlaryňyza düşünmäge we ýatda saklamaga we geljekde size has gowy saýt tejribelerini we gurallaryny hödürlemek üçin gutapjyklary ulanýarys.Sahypamyza girýänlere has gowy düşünmekde bize kömek etmek üçin üçünji tarap hyzmat üpjün edijileri bilen şertnama baglaşyp bileris.Bu hyzmat üpjün edijilere, işimizi gönüden-göni alyp barmaga we gowulaşdyrmaga kömek etmekden başga, biziň adymyzdan toplanan maglumatlary ulanmaga rugsat berilmeýär.

Sahypamyzda teswir ýazsaňyz, adyňyzy, e-poçta salgyňyzy we web sahypaňyzy gutapjyklarda saklamak üçin saýlap bilersiňiz.Bular size amatly bolar ýaly, başga bir teswir ýazanyňyzda jikme-jiklikleriňizi täzeden doldurmagyňyz zerur bolmaz.Bu gutapjyklar bir ýyl dowam eder.

Hasabyňyz bar bolsa we bu sahypa girseňiz, brauzeriňiziň gutapjyklary kabul edýändigini ýa-da ýokdugyny anyklamak üçin wagtlaýyn gutapjyk dörederis.Bu gutapjykda şahsy maglumatlar ýok we brauzeriňizi ýapanyňyzda taşlanýar.

Hasabyňyza gireniňizde, giriş maglumatlaryňyzy we ekranyňyzyň görkeziş saýlawlaryny ýatda saklamak üçin birnäçe gutapjyklary gurarys.Giriş gutapjyklary iki gün, ekran opsiýalary gutapjyklary bolsa bir ýyl dowam edýär.“Meni ýatda sakla” saýlasaňyz, girişiňiz iki hepde dowam eder.Hasabyňyzdan çyksaňyz, giriş gutapjyklary aýrylar.

Makalany redaktirleseňiz ýa-da çap etseňiz, goşmaça gutapjyk brauzeriňizde saklanar.

Bu gutapjykda şahsy maglumatlar ýok we diňe redaktirlän makalanyň poçta belgisini görkezýär.1 günden soň gutarýar.

Google Analytics gutapjyklary ulanýar, gutapjyklar syýasatyny okaň:https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB

Isleseňiz, her gezek gutapjyk iberilende kompýuteriňize duýduryş bermegini ýa-da brauzer sazlamalary arkaly ähli gutapjyklary öçürip bilersiňiz.Web sahypalarynyň köpüsi ýaly, gutapjyklaryňyzy öçürseňiz, käbir hyzmatlarymyz kadaly işlemän biler.

 

Beýleki web sahypalaryndan ýerleşdirilen mazmun

Bu sahypadaky makalalar içerki mazmuny öz içine alyp biler (mysal üçin wideolar, suratlar, makalalar we ş.m.).Beýleki web sahypalaryndan ýerleşdirilen mazmun, beýleki web sahypasyna giren ýaly edil özüni alyp barýar.Bu web sahypalary, siz hakda maglumatlary ýygnap, gutapjyklary ulanyp, goşmaça üçünji tarap yzarlamalaryny ýerleşdirip biler we şol mazmun bilen özara gatnaşygyňyzy, şol sanda hasabyňyz bar bolsa we şol web sahypasyna giren bolsaňyz, içerki mazmun bilen gatnaşygyňyzy yzarlap biler.

 

Analitika

Google Analytics-i ulanýarys, gutapjyklary arkaly şahsyýeti anyklaýan maglumatlary ýygnamaýar we başga maglumatlar bilen birleşdirmeýär, gabat gelmeýär ýa-da biri-birine bagly maglumatlary birleşdirmeýär.

Goşmaça maglumat üçin Google Analytics gizlinlik ýörelgesine göz aýlaň.

Google gizlinlik syýasaty:https://policies.google.com/privacy?hl=en;

Google Cookies syýasaty:https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en-GB;

 

KIM KIM BILEN BILEN BILEN BILEN

Düzgüne görä, şahsy maglumatlary hiç kim bilen paýlaşmaýarys.

 

Maglumatlaryňyzy näçe wagtlap saklarys

Teswir ýazsaňyz, teswir we onuň meta-maglumaty wagtlaýyn saklanar.Bu, islendik yzygiderli teswirleri ortaça nobatda saklamagyň ýerine awtomatiki tanap we tassyklap bileris.

Web sahypamyzda hasaba alnan ulanyjylar üçin (bar bolsa), şahsy maglumatlaryny ulanyjy profilinde hem saklaýarys.Usershli ulanyjylar şahsy maglumatlaryny islän wagtlarynda görüp bilerler, redaktirläp ýa-da pozup bilerler (ulanyjy adyny üýtgedip bilmezler).Web sahypasynyň dolandyryjylary hem şol maglumatlary görüp we redaktirläp bilerler.

 

MAGLUMATLARYVYZ ÜÇIN HUKUKLAR

Bu sahypada hasabyňyz bar bolsa ýa-da teswir ýazan bolsaňyz, özüňiz hakda saklaýan şahsy maglumatlarymyzyň eksport edilen faýlyny, şol sanda bize beren maglumatlaryňyzy alyp bilersiňiz.Şeýle hem, siz hakda saklaýan şahsy maglumatlarymyzy pozmagy haýyş edip bilersiňiz.Bu, administratiw, kanuny ýa-da howpsuzlyk maksatlary üçin saklamaly bolýan maglumatlarymyzy öz içine almaýar.

 

Maglumatlaryňyzy nirä iberýäris

Gelýänleriň düşündirişleri spamy anyklamak hyzmatynyň üsti bilen barlanyp bilner.

 

BU DU NOTDURYŞ ÜÇIN TERJIME EDIP BOLMASYMY?

Bu gizlinlik habarnamasyny wagtal-wagtal täzeläp bileris.Täzelenen wersiýa täzelenen “Täzelenen” senesi bilen görkeziler we täzelenen wersiýa elýeterli bolansoň güýje girer.Bu gizlinlik habarnamasyna düýpli üýtgeşmeler girizen bolsak, şeýle üýtgeşmeler barada habarnamany ýerleşdirmek ýa-da göni habar ibermek arkaly size habar berip bileris.

 

BU BELLIK BARADA NOWDIP ARAGATNAŞYP BILERSI .IZ

Gizlinlik bilen baglanyşykly aladalar üçin support@fortunelaser.com bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

side_ico01.png