• head_banner_01

Blog

Blog

 • El bilen lazer kebşirleýiş maşynyny nädip saýlamaly, bir makala size öwredýär

  El bilen lazer kebşirleýiş maşynyny nädip saýlamaly, bir makala size öwredýär

  Häzirki wagtda elde işleýän lazer kebşirleýiş maşynlary kebşirleýiş pudagynda gaty meşhur we lazer kebşirleýiş maşynlarynyň bahasy hem deň däl.Bahasy beýleki kebşirleýiş enjamlaryndan has ýokary.Elbetde, arzanlaram bar.Gymmat bolmak gowumy?Nädip ...
  Koprak oka
 • El bilen lazer bilen kebşirlemek bilen baglanyşykly soraglar näme?

  El bilen lazer bilen kebşirlemek bilen baglanyşykly soraglar näme?

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly, lazerde "gowy monohromatiki, ýokary ugrukdyryjy, ýokary sazlaşykly we ýokary ýagtylyk" aýratynlyklary bar.Lazer bilen kebşirlemek, şeýle hem lazerden çykýan ýagtylygyň ulanylýan prosesi.Optiki gaýtadan işlenenden soň, lazer şöhlesi genera gönükdirilýär ...
  Koprak oka
 • Adaty kebşirleýiş bazaryny çalyşmak üçin elde lazer kebşirlemek

  Adaty kebşirleýiş bazaryny çalyşmak üçin elde lazer kebşirlemek

  Lazer bilen kebşirlemek, lazeri gaýtadan işleýän materiallary gaýtadan işlemek tehnologiýasyny ulanmagyň möhüm taraplaryndan biridir.Esasan inçe diwarly materiallary kebşirlemek we pes tizlikli kebşirlemek üçin ulanylýar.Kebşirleýiş prosesi ýylylyk geçiriji görnüşine, ýagny lazer rad ...
  Koprak oka
 • Şaý-sepler üçin haýsy kebşirleýji maşyn ulanylýar?

  Şaý-sepler üçin haýsy kebşirleýji maşyn ulanylýar?

  Altyn we kümüş şaý-sepler adamlaryň durmuşynda aýrylmazdyr, ýöne näçe gymmat bolsa-da, dogry reňkini görkezmek üçin adamlaryň ünsli işlemegine mätäç.Şeýle-de bolsa, şaý-sepleri gaýtadan işlemekde, ýagny lazer bilen kebşirlemekde birneme kyn mesele bar.Gaty seresap boluň ...
  Koprak oka
 • Lazer arassalamak galyba zeper ýetirermi?

  Lazer arassalamak galyba zeper ýetirermi?

  Dürli ýurtlarda millionlarça galyndy aksiýalary bar.Her bir senagat önüminiň köp görnüşi bar we dürli galyplary talap edýär.Galyplar köplenç ýokary temperaturaly çig mal bilen aragatnaşyk saklaýandyklary ýa-da dartyş dartyş stresleri bilen iş salyşýandygy sebäpli, üstünde hapalar aňsatlyk bilen emele gelýär.Eger şeýle bolsa ...
  Koprak oka
 • Kuwwatly batareýa öndürmek üçin lazer arassalamak

  Kuwwatly batareýa öndürmek üçin lazer arassalamak

  Lityum batareýalaryny öndürmek “togalanmak” prosesi.Lityum demir fosfat batareýasy, natriý-ion batareýasy ýa-da üç taraplaýyn batareýa bolsun, inçe filmden ýekeje batareýa, soňra bolsa batareýa ulgamyna geçmeli.Taýýarlyk ...
  Koprak oka
 • Awiasiýada lazer arassalamak nähili işleýär?

  Awiasiýada lazer arassalamak nähili işleýär?

  Lazer arassalamak tehnologiýasy, esasan, howa giňişliginde uçar korpusyny ýerüsti bejermekde ulanylýar.Uçar abatlanylanda we hyzmat edilende, täze ýag çäge basmak ýa-da polat çotga çägeleri we beýleki söwda sepmek üçin köne boýagy ýer ýüzündäki aýyrmak zerur ...
  Koprak oka
 • Näme üçin köp adam awtoulag pudagynda lazer arassalaýjy maşynlary ulanýar?

  Näme üçin köp adam awtoulag pudagynda lazer arassalaýjy maşynlary ulanýar?

  Awtoulag önümçiliginde ulanylýan çalgy ýaglary ýa-da sowadyjy çalgy ýaglary we poslama garşy ýaglar awtoulag böleklerini hapalap biler we soňraky ýokary energiýa birikmek ýa-da baglanyşyk prosesleriniň hilini düýpli peseldip biler.Bu amalda, güýçlendiriji komponentlerdäki kebşirleýişler we baglanyşyklar b ...
  Koprak oka
 • Lazer bilen näme arassalap bolar?

  Lazer bilen näme arassalap bolar?

  Statistikalara görä, häzirki wagtda gämi abatlaýyş kärhanalary tarapyndan ulanylýan arassalaýyş işleriniň köpüsi, sagatda 70-den 80 inedördül metre çenli netijeliligi 4-den 5-e çenli pürküji ýarag bilen deňeşdirilip bilinýän we çäge 5 million ýuana deňdir. , we iş gurşawy poo ...
  Koprak oka
 • Medeni ýadygärliklerde lazer arassalamagy

  Medeni ýadygärliklerde lazer arassalamagy

  Medeni ýadygärlikleri arassalamak üçin adaty arassalaýyş usullary köp, ýöne usullaryň köpüsinde köp dürli kemçilikler bar, meselem: medeni ýadygärliklere zeper ýetirip biljek haýal netijelilik.Lazer arassalamak köp sanly arassalaýyş usullarynyň ornuny tutdy.Şonuň üçin lazer c-iň artykmaçlyklary näme ...
  Koprak oka
 • Dürli ugurlarda lazer arassalamagyň ulanylyşy

  Dürli ugurlarda lazer arassalamagyň ulanylyşy

  Lazer arassalamak tehnologiýasy, soňky 10 ýylda çalt ösen täze arassalaýyş tehnologiýasydyr.Köp ugurlarda däp bolan arassalaýyş amallaryny kem-kemden öz artykmaçlyklary we ýerine ýetirip bolmajak ýerleri bilen çalyşdy.Lazer arassalamak diňe bir organiki hapalaýjylary arassalamak üçin däl, eýsem t ...
  Koprak oka
 • Näme üçin lazer arassalamagy saýlaň?

  Näme üçin lazer arassalamagy saýlaň?

  Öndürijiler elmydama has güýçli, has çydamly we has ygtybarly, şeýle hem awtoulag we howa giňişliginde önüm öndürmäge çalyşýarlar.Bu ugurda material ulgamlaryny ýygy-ýygydan peseldýärler we pes dykyzlyk, has gowy temperatura we poslama garşylyk metal bilen çalyşýarlar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2
side_ico01.png