• head_banner_01

Fortune lazer Mini 1000W / 1500W / 2000W 3 Süýümli elde lazer kebşirleýiş maşynynda

Fortune lazer Mini 1000W / 1500W / 2000W 3 Süýümli elde lazer kebşirleýiş maşynynda

Hemmesiniň şassi dizaýny amatly
Kebşirleýiş kesmegi we arassalamagy goşuň
Içindäki suw sowadyjy
Aňsat işlemek
OEM / ODM-i goldaň


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Lazer maşynynyň esasy ýörelgeleri

Lazer bilen kebşirlemek häzirki zaman ylym we tehnologiýany adaty senetçilik bilen birleşdirýär.Adaty kebşirlemek bilen deňeşdirilende, ulanylyşy has giňdir we kebşirlemegiň täsiri we takyklygy hem has ýokarydyr.Lazer kebşirleýiş önümleriniň täze nesli, “Fortune Laser” kiçi elde işleýän lazer kebşirleýiş enjamy hökmünde, saýlaýan lazerimiz içerki we daşary ýurt marka pudagynda ýokary hilli ýagtylyk çeşmesidir.

Kiçijik elde lazer bilen kebşirleýiş maşynynyň çalt kebşirleme tizligi, ýokary netijeliligi, gowy kebşirleýiş täsiri, az kebşirleýiş sarp edijileri, uzak ömri we daşky gurşawy goramak aýratynlyklary bar.Aşhana gap-gaçlarynda, gapy we penjire garawullarynda, basgançakly liftlerde, poslamaýan polatdan ýasalan mebellerde, metaldan ýasalan metalda, mahabat markasynda, senetçilik sowgatlarynda, awtoulag bejergisinde, awtoulag önümçiliginde, demir ýol tranzitinde we howa giňişliginde we kebşirleýişde giňden ulanylyp bilner.

 

ШулŞeýle hem, bilelikde işleýän robotda kebşirleýiş fakelini düzeltmek, operatoryň zähmet güýjüni peseltmek we kebşirlemegiň hilini ýokarlandyrmak üçin bilelikde ulanylýan robot bilen bilelikde ulanylyp bilner.

1000W 1500w 2000w 3000W Mini lazer kebşirleýiş maşynynyň artykmaçlygy

Hemmesiniň şassi dizaýny amatly
“Fortunelaser” el bilen süýümli lazer kebşirleýji maşyn, lazeri, çileri, programma üpjünçiligini we ş.m. birleşdirýän we kiçi aýak yzy, amatly hereket we güýçli işlemegiň artykmaçlyklaryna eýe bolan toplumlaýyn şkafyň dizaýnyny kabul edýär.

"Kesgitli optiki ýol" ýerine operasiýa has amatly.
Indi el bilen kebşirlemek, kesgitlenen optiki ýoly çalyşmak üçin el bilen kebşirleme ýaragyny ulanyp, iş burçunyň çäklendirmelerini bozup, dürli burçlaryň we pozisiýalaryň kebşirlemesini kanagatlandyrmak üçin amal has amatlydyr.Mundan başga-da, has owadan kebşirlemek üçin kebşirleýiş ýagdaýyny has takyk ýerleşdirmek we kalibrlemek üçin infragyzyl ýerleşdiriş ulanylýar.

Ownuk termiki deformasiýa, tekiz we owadan kebşir
El bilen dolandyrylýan optiki süýümli lazer kebşirleýiş maşynynyň kebşirleýiş tikişiniň tekiz we owadandygyny, kebşirleýiş işiniň hiç hili deformasiýasynyň ýokdugyny, kebşirleme yzynyň ýokdugyny we kebşirlemegiň berkdigini, soňraky üwemek prosesini azaldyp, wagt we çykdajylary tygşytlaýandygyny görüp bileris.Adaty kebşirlemek, çylşyrymly iş böleklerini kebşirlemegiň gözelligine ýetmek kyn, el bilen kebşirlemek bolsa dogry burçlara, tegelek burçlara we has kebşirleme usullaryna ýetip, kebşirlemegi aňsatlaşdyrýar.

Kebşirleýiş çuňlugy uly we kebşirlemek berkdir
El bilen saklanýan süýümli lazer kebşirleýji maşyn, esasan, uzak aralyga we uly iş böleklerine lazer kebşirlemek üçin ulanylýar.Kebşirleýiş wagtynda ýylylyga täsir edýän ýer az, bu işiň deformasiýasyna, garalmagyna we arkasyndaky yzlara sebäp bolmaz.Kebşirleýiş çuňlugy uly, kebşirlemek berk we eremek ýeterlikdir.

Bir maşyn kebşirlemek, kesmek we arassalamak ýaly üç funksiýany goldaýar
3 funksiýany öwürmek diňe lazer kellesi bilen amala aşyrylyp bilner.

Fortune lazer mini lazer kebşirleýiş maşynynyň tehniki parametrleri

Model

FL-HW1000M

FL-HW1500M

FL-HW2000M

Lazer güýji

1000W

1500W

2000W

Sowuklama ýoly

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

Suw sowadyjy

LazerW.uzynlyk

1080nm

1080nm

1080nm

W

Cyzygiderli / modulirlemek

Süýümiň uzynlygy

Standart 10m, iň uzynlaşdyrylan uzynlygy 15m

Ölçegi

100 * 68 * 45 sm

Wsekiz

165kg

Görnüş

Göçme

Kebşirleýjiniň tizligi

0-120mm / s

Temperatura

15-35 ℃

Işleýän naprýa .eniýe

AV 220V

Fokal nokadyň diametri

0,5 mm

Kebşirleýiş galyňlygy

0,5-5mm

 

o2
o3

1 lazer kellesinde SUP 3 hakda

Örän güýçli lazer kebşirlemek, üçden bir ulgamy arassalamak we kesmek, el bilen lazer bilen kebşirlemegi, lazeri arassalamagy we lazer kesmegi goldaýan iň soňky üç-bir bitewi ulgamymyzdyr.Işleýiş tertibi, ulanyjylaryň dürli amaly talaplary üçin dürli görnüşli çözgütleri üpjün edip, dürli amaly ssenariýalaryna görä erkin üýtgedilip bilner. Önüm kebşirleýiş kellelerini / arassalaýjy kelleleri we özbaşdak işlenip düzülen dolandyryş ulgamlaryny öz içine alýar we birnäçe howpsuzlyk duýduryşlary we işjeň howpsuzlyk güýji we yşyk kesmek sazlamalary.Kompaniýamyzyň köpçülikleýin öndüren we ýokary ygtybarlylyk we berk durnuklylyk aýratynlyklaryna eýe bolan el bilen kebşirleýiş kelleleri esasynda işlenip düzüldi. Önüm dürli süýümli lazerlere, optiki we suwlara uýgunlaşdyrylyp bilner- sowadylan dizaýn, lazer kellesiniň 2000W-den uzak wagtlap durnukly işlemegi üçin optimallaşdyryldy.

Aýratynlyklary

l Esasy aýratynlyklar: öz-özünden işlenip düzülen üç-bir dolandyryş ulgamy, kebşirlemegiň çeýe çalyşmagy, arassalanmagy we kesilmegi, köp howpsuzlyk duýduryşlary, ýönekeý we çeýe işlemek.

l Has durnukly: paramhli parametrler görünýär, tutuş maşynyň ýagdaýyna real wagt gözegçilik etmek, öňünden problemalardan gaça durmak, näsazlyklary düzetmek we çözmek aňsatlaşdyrmak we ulgamyň durnukly işlemegini üpjün etmek.

l Amal: Amal parametrleri düzülip bilner we dürli proses effektleri çeýe synag edilip bilner.

l Durnukly parametrler we ýokary gaýtalanma: kesgitlenen burun howa basyşy we obýektiw ýagdaýy, lazer güýji durnukly bolsa, proses parametrleri gaýtalanmalydyr, bu netijeliligi ep-esli ýokarlandyrýar.

 

Üpjün ediş naprýa .eniýesi (V)

220V ± 10% AC 50 / 60Hz

Daşky gurşawy ýerleşdiriň

Tekiz, yrgyldy we zarba ýok

Iş gurşawynyň temperaturasy (℃)

10 ~ 40

Iş gurşawynyň çyglylygy (%)

 70

Sowadyş usuly

Suw sowatmak

Kollimasiýa

D20 * 5 / F60

Fokus (elde kebşirlemek tertibi)

D20 * 4.5 / F150

Fokus (arassalamak tertibi)

D20 * 4.5 / F400

Oýlanma

30 * 14 T2

Gorag obýektiw aýratynlyklary

18 * 2

Iň ýokary goldanýan howa basyşy

10Bar

Wertikal sazlaýyş diapazonyna üns beriň

± 10mm

Nokatlary sazlamak diapazony (elde kebşirleme tertibi)

0 ~ 6mm

Nokatlary sazlamak diapazony (arassalaýyş tertibi)

0 ~ 50mm

 

El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş maşynlaryny ulanmagyň aýratynlyklary

1. Lazer kebşirleýiş maşynynyň korpusyny howpsuzlyk meýdançasyna birikdirmeli.Iş wagtynda lazer kebşirleýiş maşynynyň howpsuzlyk düzgünleri lazer şöhlesine gözüňiz bilen garamaýar we şikes ýetmezligi üçin bedeniňize lazer şöhlesine degmegine ýol bermeýär.

2. Görkezme gollanmasyny üns bilen okaň we enjamlary we şahsy howpsuzlygy üpjün etmek üçin lazer kebşirleýiş maşynyny iş proseduralaryna laýyklykda işlediň.

3. Lazer kebşirleýiş maşynyny bejermek zerur bolsa, ony işletmeli we elektrik togunyň heläkçiliginiň öňüni almak üçin energiýa saklaýjy kondensatordaky zarýadyň ýerine ýetirilmänkä çykarylandygyny tassyklamaly.Iş wagtynda haýsydyr bir adatdan daşary hadysa bar bolsa, gözden geçirmek üçin öçürilmeli.

4. Lazer kebşirleýiş maşynynda aýlanýan suw arassa bolmaly, ýogsam lazeriň çykyşyna täsir ediler.Ulanyjy sowadyjy suwy başlamagyň wagtyna, suwuň hiline we beýleki şertlerine görä kesgitläp biler.Umuman aýdanyňda, tomusda suw çalşygy aýlawy gyşdan has gysga.käbirleri.

5. Daşky gurşawy we lazer kebşirleýiş maşynynyň arassa bolmagyna üns beriň we lazer çybygynyň we optiki komponentleriň ýygy-ýygydan hapalanýandygyny barlaň.

Lazer bilen el bilen işleýän lazer kebşirleýiş maşynynyň işleýşine nämä üns bermeli?

1. Işgärleriň howpsuz önümçiligini üpjün etmek üçin radiasiýa garşy äýnek, maska ​​we howpsuzlygy goraýjy eşik geýmek zerurdyr
2. Häzirki akymyň lazer böleklerine täsir etmeginiň öňüni almak üçin arka kebşirleýji maşyn (argon ark kebşirlemek, elektrik kebşirlemek, uglerod dioksidi goralýan kebşirleýiş enjamy) bilen şol bir ýeri ulanmaga rugsat berilmeýär.
3. El bilen dolandyrylýan lazer kebşirleýiş maşynynyň kebşirleýiş kellesiniň bedene gönükdirilip bilinmejekdigini bellemelidiris.
4. Kebşirleýiş kellesini ýere goýup bolmaýar we tozanyň öňüni almaga üns bermeli.
5. Kebşirleýiş prosesinde, optiki süýümi ýakmazlyk üçin optiki süýümli gabyklaryň egilme radiusynyň gaty az bolmaly däldigine üns beriň.
6. Garaşylmadyk ýagdaý ýüze çykan halatynda derrew gyssagly durmak düwmesini basyň.Wagtlaýyn işlemegini bes etse, garaşma ýagdaýyna girmek üçin "Dur" düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris.
7. Ulanylandan soň ýa-da işden soň işlemegi bes ediň, garaşma ýagdaýyna girmek we enjamy öçürmek üçin "Stop" düwmesine basmagyňyzy haýyş edýäris.
 
Bu gyş möwsüminde, her kim lazer bilen elde saklanýan lazer kebşirleýiş maşynyny ulananyňyzda, lazer kebşirleýiş maşynynyň antifrizine hem üns bermeli.Suw ýolundaky suw doňýar, bu enjamyň kadaly ulanylmagyna täsir eder we sowadyjy ulgamyň hemmesine zeper ýetirer.

El bilen lazer bilen kebşirleýji maşyn bilen kebşirläniňizde näme üçin gorag gazyny ulanmaly?

1. Fokus linzasyny metal buglarynyň hapalanmagyndan we suwuk damjalaryň dökülmeginden goraýar
2. Gorag gazy, ýokary güýçli lazer kebşirlemek arkaly öndürilen plazma goragyny ýaýratmak üçin örän täsirli
3. Gorag gazy, kebşirleýiş döwründe iş bölegini okislenmeden gorap biler

Wideo

o5
side_ico01.png